Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

boroboro
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
4677 531b 500
boroboro
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
Nie każda dziewczyna marzy o księciu z bajki, niektórym wystarczy żaba z charakterem.
Reposted frommefir mefir viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
7093 5431 500
1492 e461

October 25 2017

boroboro
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajamaicanbeat jamaicanbeat
boroboro
7374 13f6 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabealobster bealobster
boroboro
Nauczyłem się miłość zastępować seksem, ale pomiędzy jednym a drugim jest taka różnica jak między szczęściem a przyjemnością.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommissbrodka missbrodka viaoverproblems overproblems
boroboro
boroboro
Reposted fromnordern nordern viabosey bosey
boroboro
9562 7a0b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianiskowo niskowo
boroboro
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
boroboro
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
boroboro
1348 7ca0 500
An office block in Koto, Tokyo
Reposted fromvolldost volldost vianiskowo niskowo
boroboro
6192 dfae 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
boroboro
Reposted fromcomiczynka comiczynka vianiskowo niskowo
boroboro
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola

October 04 2017

boroboro

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaeternaljourney eternaljourney
boroboro
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl